برگزاری رویدادهای گردشگری

با توجه به آن‌که برگزاری رویدادهای مختلف از قبیل نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی یکی از ابزارهای بازاریابی به منظور توسعه اهداف کسب و کار و آکادمیک مطرح می‌شود، شرکت عمونوروز با سال‌ها تجربه در زمینه برگزاری رویدادهای مختلف، به افراد حقیقی و حقوقی، خدمات مشاوره ای و اجرایی ارائه می‌نماید.