برگزاری تورهای مسافرتی

شرکت عمونوروز بعنوان مجری مستقیم تورهای مسافرتی به اکثر مقاصد گردشگری، پکیج‌های متنوع خود را در قالب تورهای گروهی و انفرادی بصورت اختصاصی برای مشتریان حقیقی و حقوقی از جمله سازمان‌ها ارائه می‌نماید.

  • تور داخلی
  •  تور خارجی
  •  تور آموزشی
  • تور کودک
  • تور سلامت و گردشگری درمانی
  • تور سازمانی و گروهی
  • تور دانش آموزشی و دانشجویی
  • تور VIP